Lees mijn salonvoorwaarden goed door.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers en een klant waarop schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard middels een (online) afspraak, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers te verstaan onder KVK 82689717, gevestigd aan de Keulenstraat 1, etage 3, 7418 ET, Deventer, Overijssel, Nederland.

Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers melden óf online doorvoeren middels de bevestigingsemail. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Dit geldt eveneens wanneer de klant ter plekke niet voldoet aan de vooraf gestelde voorwaarden op de website en/of voorzorg email in geval van fillers -en PMU behandelingen.

Indien de klant méér dan tien minuten later dan de afgesproken tijd bij schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers komt, mag schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wanneer de behandeling niet meer haalbaar is, berekend SUU Beauty /- Droomwimpers het gehele honorarium en komt de afspraak te vervallen.

In geval van bovengenoemde situatie geldt een betaaltermijn van 14 dagen, wanneer de klant binnen deze termijn niet heeft betaald zal SUU Beauty /- Droomwimpers de factuur overhandigen aan een incassobureau. Daarna gemaakte invorderingskosten door het incassobureau zullen voor rekening van de klant komen. De klant zal daarna geblokkeerd worden in de online agenda en is niet langer welkom in de salon.

Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen, of per pin. Onder geen enkel beding geven wij geld terug na het afnemen en betalen van een behandeling, wel zullen wij altijd bijdragen aan een ons inziens passende oplossing bij ontevredenheid. Bij 3 of meer keer annuleren / verzetten van een afspraak zullen wij een aanbetaling vragen voor een volgende behandeling ter garantie.

De klant voorziet Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart in geval van fillers en/of PMU. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. SUU Beauty /- Droomwimpers gebruikt beeldmateriaal louter en alleen voor eigen social media en website gebruik, wanneer een klant dit niet wil meldt de klant dit vooraf schriftelijk aan SUU Beauty /- Droomwimpers.

De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, nazorg, medicijngebruik, werkzaamheden, gebrek aan hygiëne op het te behandelen gebied of vrijetijdsbesteding. Dit geldt ook bij het optreden van allergische reacties, migratie of verkleuring in geval van PMU. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon. Alle behandelingen geschieden op eigen risico van de klant.

Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers meldt diefstal altijd bij de politie..

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen ná de behandeling schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers. SUU Beauty /- Droomwimpers moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt, in dat geval wordt er naar een passende oplossing gekeken voor de klant. Indien Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. SUU Beauty /- Droomwimpers is aangesloten bij zorg voor zzp, een erkende geschillen – en klachtencommissie met erkende klachtenfunctionaris. Gemaakte kosten door de klant zijn voor de klant en niet te verhalen op SUU Beauty /- Droomwimpers in geval van inschakelen van een geschillen / klachten commissie. Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u hier klikken. SUU Beauty /- Droomwimpers klachtenfunctionaris betreft T. Dekker, email: pmu@thirzadekker.nl.

De klant behoort zich in de salon, maar ook via andere contactbronnen zoals social media; email en telefoon, behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Onder onbehoorlijk worden eveneens verstaan; valse aantijgingen, verspreiden smaad/laster, schelden, (be)dreigen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. De klant zal dan eveneens geblokkeerd worden in de online agenda. Bij lopende geschillen zal SUU Beauty /- Droomwimpers zich ontdoen van een passende oplossing.

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon SUU Beauty /- Droomwimpers en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Voor vragen over onze salonvoorwaarden kunt u contact opnemen middels het contactformulier.